--English Newsletter
--Enter your email ID:
Enter the number:
Malayalam Newsletter
Enter your email ID:
Enter the number:

Search Bible by Passage

(Ex. John 3:16-20)

Jesus : I am the way, the truth and the life.
Malayalam Font download

Text Size:   A | A | A | A

Bookmark and Share

Join us in Facebook:

welcome

COLOROD

Vol.1 / Issue 16                               23 Sep.1999
English edition

If you can not see in Malayalam upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape. If you still have problem please contact webmaster@jasminecorp.net

Contents of this issue:
Editorial
rjfUiJm


Editorial:

vjhrl& akRe\ BlR SylSwGcjs‚ dkmkA>^jH cA.ij… Qgk dF iluj…k; SylSwGc\ sspi.dfG @ujgk'k; @ iJ}jsh ejfli\ a[xksm @šJu wJijf^jH YeSf{dA YC"j…jgk'k; Tmu\[jsm @ejfli\ a[Sxlmk Svlp{A Svlpj[kA ° dkŒk$&[\ SuCkikaluj}kxx >¢A tYfalYfA @sn'\ LyjulR;

Qgk pjicA @ ij}jsh 7 iu§lu >lhs‚(wj"juksm) akyulujgk'k; flR rjf{wJir\ LidlCjulSnl t'\ t$sr LyjulA t'flujgk'k Svlp{A; LiR T$sr eyŒk" ‡trj[k Sfl'k'k cIG£^jH T$sr Qs[ @ujgj[kA; Qgk pjicA rlsaŠlA cIG£S^[kSeldkA LS~l& ihju cIG£pkfR @ ihju wJis‚ ekc\fd^jH rj'k Lijsm rjh\[k'igksm Segk ijxj[kA; @ cIG£pofR SylSwGc\ dkmkA>^js‚ Lmk^ki'k TYedlgA eyukA /l/j SylSwGc\_ LS~l& /l/jeyukA ‡Tijsmˆ Lfjrk SC,A ijxj[kA a"j SylSwGc\_ a"j eyukA ‡Tijsmˆ LfjrkSC,A @ cIG£pkfR ijxj[kA cocj SylSwGckA Saij SylSwGckA_ LiG g%kSegkA eyukA \Tijsmˆ

LfjrkSC,A LiR Qgk ihju rjCIlcS^lsm fkmG'k; LiclrA @ihju cIG£pkfR ts‚SeG ijxj[kA; wj"jSylSwGc\_ BlR svykflufksdl%\ cIG£pkfR ts' ij}kSeldlrjmuk%\; Lfksdl%\ BlR dkfj…kvlmj Ky…kijxj…keyukA ‡Tijsmˆ ° BlR Tijsm Ks%'\ cIG£pkfrk ar§jhld^[i`A;

-flrkA pjic$&[kSC,A Qgk dlG LedmA K%luj; wj"j

SylSwGc\ >§jH duylR SeluS~l& Qgk dlG @svyju >lhsr f}juj}k; Kmsr Lisr @CkeYfjujSh[\ sdl%kSeluj; tŠl >¢k[sxukA ijxj…kigk^J; ts#'lH @ >lhs‚œjfj ixsg zkgkfgalujgk'k;

QgkvhrikA TŠlsf LS>lPliœujH djm' @ >lhs‚ djm[u\[k vkMkA LiGdomj; Lis‚ ij}kdlG[\ LiR g]s~mksa' Qgk YefJ]ukajŠ; S/ld\mGalG @ik'fk tŠlA svu\fkdqjŒk;

@iJ}kdlG YelG¥rSulsm dl^krj'k; glYfj LiG svykflu Qgk vhrA d%k; LiG Q'kdkmj Lmk^kdomj; Lis‚ vk%kd& Lr$k'f\ LiG d%k; TO ShldwJijfA Liclrj[k'fjrk akN\ Qgk il[\ LiR K…gj…k; pk:Dj[k' @ iJ}kdlG[\ @CIlcA edG'k sdlmk[k' Qgk il[\ °aMkxxiG[\ ar§jhld^[i`A K…^jH iUdfaluj svyju wj"jSylSwGc\ eyŒk ‡Tijsmˆ

LfjrkSC,A LiR Lr#wJijf^jSh[\ YeSiCj…k; TO Shld^jHrj'kA aykShld^jSh[\ ° tijsm_ @ihju cIG£pkfR Seg\ijxj[k'jmS^[\;

LSf ts‚ c\Sr<jfl agn^jrk cauajŠ; Lfk tS~l& Sinsa›jhkA iglA; rj$& SuCkijsr L.jakDJdgj[lR c'"glSnl_ rj$& T'k agj[kdulsn›jH tijsmSeldkA_ rj$&[\ cIG£^jH t^ksa™† rjC\vuA KS%l_ TsŠ›jH rjC\vuj[lrk† cauA Tfln\; rlsx t'k eyuk'f\ ixsg flacj…kSelSu[lA; rj$& LiPJ[k Seldulsn›jH akR[k}j Mj[Mk >k[k svÄkaSŠl_ LfkSelsh rj$&[kA cIG£^jSh[kxx Mj[Mk akRdo}j >k[ksvSÄ% @iCUak%\; @SaR;


rjfUiJm\

By Sheela Isaac

2; sdlgj; 5;: 1" ‡dkmlgalu B$xksm s.Oa.irA LqjŒkSelulH ssd~njuŠl^ rjfU.iraluj sspi^js‚ plralSulgk sd}jmA B$&[\ cIG£^jH Ks%'\ Lyjuk'k;ˆ

LSf c\Sr<jfSg SuCk rak[kSi%j Qgk .irA fÄlyl[k'k; Lfk Shld^jhkxxfkSelsh LŠ; cIG£Jualu rjfU.irA" Lfk t'S'[kA rjhrjh\[k' Q'ln\; Lfksdl%ln\ SuCk eyuk'f\ (Sul< 14: 2°H)‡ts‚ ejflijs‚ .ir^jH LSrdA ilcœh$& K%\ TsŠ›jH BlR rj$Sxlm\ eyukalujgk'k; BlR rj$&[\ œhA Qgk[kilR Seldk'kˆ (Sul< 14: 3°H) ‡BlR Seluj rj$&[\ œhA Qgk[julH" BlR Tgj[k'jm^k rj$xkA TgjS[%fjr\ ejS'ukA i'\ rj$sx ts‚ Lmk[H SvG^k sdlxxkA;ˆ

SuCk rak[kSi%j Qgk .irA cIG£^jH fÄlyl[k'k; rak[\cIG£A t$sruk†flnk t'\ Srl[lA ; ekfju SugkCShajsr[kyj…kxx ijignA Srl[lA; sixj~lmk 21: 18" ‡afjhjs‚ enj ckÄdl#ikA rzgA cIv\V c\Emjd^jsrl^ f›ikA @ujgk'k;ˆ sixj~lmk 21: 19"‡rzgafjhjs‚ Lmjœlr$& cdh g#ikA sdl%\ Lh›gj…jgj[™ ° ° ° ° ° °; sixj~lmk 21: 21" ‡eY#%k SzlekgikA eY#%\ ak^\‹ QSglSzlekgikA QSgl ak^ksdl%kxxfkA rzg^js‚ iJFj cIv\V c\Emjd^jrk fkhUalu f›ikA @ujgk'k;ˆtYfaSrl<galu œhA @ujgj[kA Lf\ ° SuCjYdjc\fk rak[kSi%j fÄlyl[k'f\; rlA cIG£^jH t^jSvG'\ @ aSrl<galu œh^\ t'S'[kA icj[k' rl& t#k r'lujgj[kA; rj$& tS~lsq›jhkA LfjsreMj vj#j…j}kS%l_ @œh^k t^kilR rj$& tS~lsq›jhkA @Yz<j…j}kS%l_ @œh^\ t$sr t^jSvglA t'\ rj$& d%kejmj[lR YCaj…j}kS%l_ LSrd Licg$xjH BlR d%j}k%\ ehG[kA eh L.jYelu$xln\ ° cIG£^jH t^k'fjSreMj; vjhG T$sr eyukA" ‡Qgk cIG£ikA Qgk rgdikA KS%l t'\ @G[yjulA; BlR agj[kSNl& t#ln\ cA.ij[k'sf'\ d%yjulA_ vjhG vj#j[k'f\ LiG ixsg rŠ wJijfA ruj[k'fksdl%\ cIG£^jH Seldk'fjsr[kyj…\ ij,ajS[% @iCYajŠ; LiG fJgkalrj…k ° LiG Srsg cIG£^jH t^jSvgksa'\; vjhG vj#j[k'f\ BlR Qgk Ydjc\fJu dkmkA>^jH wJij[k'k; BlR Spilhu^js‚ tŠl rjua$xkA elhj[k'k ° LfjrlH cIG£^jH t^jSvgksa'\; t'lH ts‚ c\Sr<jfsg tŠl^jrkA Qgk Ky~k @iCUaln\; BlR tsf›jhkA ijP^jH cIG£^jH t^jSvgksa'\ eyuk'fjH Qgk LG¥ikajŠ; uFlGF œjfj LfŠ;

2; eSYflc\ 1: 10°11" ‡Lfksdl%k cS<lpg‰lsg rj$xksm ijxjukA fjsgsŒmk~kA Ky~l[kilR LPjdA YCaj~JR; T$sr svu\flH rj$& Qgk rlxkA Tmyj Seldlsf r"ksm dG^likA g]jflikalu SuCkYdjc\fkijs‚ rjf{glw{^jSSh[kxx YeSiCrA Plglxaluj Yelej[kA;ˆ

Lfksdl%\ rj$&[\ cIG£^jH Qgk œlrA KS%l t'\ Ky~l[kijR; Lfk r"ksm cI# L.jYelu^js‚ Lmjœlr^jH fJgkalrj[lik'fŠ; g]uksm rjC\vuA Lrk.ij…yjSu%fln\; g]uksm rjC\vuakxx Qgk ark,Ur\ KyS~lmkdksm eyukilR clPj[kA flR cIG£^jH t^jSvgksa'\;

g]j[s~} @xkd& alYfSa cIG£^jH t^kdukxxk t'\ ss>>j& iUdfaluj eyuk'k; aMkxxiG[\ Lijsm œlrajŠ; sixj~lmk 21: 24"‡wlfjd& Lfjs‚ sixj…^jH rm[kA .kajuksm glwl[‰lG f$xksm a<fIA LfjSh[\ sdl%kigkA;ˆ sixj~lmk 21: 27"‡dkŒlmjs‚ wJiekc\fd^jH tqkfjujgj[k'igŠlsf LCk"aluf\ ulsfl'kA S—fukA S.l,\[kA YeiG^J[k'iR @gkA LfjH dm[ujŠ;ˆ

@gksm tŠlA ele$& SuCkijs‚ gdf^lH dqkds~}j}kS%l LiG alYfSa cIG£^jH t^jSvgkdukxxk t'\ ss>>j& i{dfaluj eyuk'k; sixj~lmk 7: 13"‡ak~‰lgjH Qgk^R tS'lmk: sixxrjhu›j Pgj…jgj[k' TiG @G_ tijsm rj'k i'k t'k Svlpj…k;ˆ sixj~lmk 7: 14"‡uwalrR LyjukaSŠl t'\ BlR eyŒfj™ LiR tS'lmk eyŒf\: TiG a<ld,\m^jH rj'k i'iG‹ dkŒlmjs‚ gdf^jH f$xksm L›j Lh[j sixk~j…jgj[k'k;ˆ sixj~lmk 7: 15"‡Lfksdl%\ LiG sspi^js‚ cjA<lcr^jR akNjH Tgk'k Lis‚ @hu^jH gl~dH Lisr @glPj[k'k‹ cjA<lcr^jH Tgj[k'iR LiG[\ dkmlgA @lujgj[kA;ˆ

LSf g]uksm Lrk.i^JH igk'iG cIG£^jH t^jSvgkA" @gksm Segk dkŒlmjs‚ (SuCk) ekc\fd^jH tqkf s~}jgj['kSil LiG cIG£^jH t^jSvgkA; @gksm ele$& ]aj…jgj[k'kSil Lfluf\ SuCkijs‚ gdf^lH dqkds~}iG cIG£^jH t^j SvgkA; aMkxxiG t^kdujŠ;

ts‚ Yeju c\Sr<jfsg rj$xksm ijxjsu Ky~;l[kijR; sspiA fs‚ wr$&[luj Qgkrjf{iJm\ Qgk[k'k" eS] vj#j[kd; sspiA Qgk[k' iJm\ rj$&[kSi%j @Snl t'\ rjCvuakS%l_ cIG£^jH Qgk œhA Ks%'\ rjC\vualukA rj$&[\ eyulR clPj[kSal_ rj$& SuCkijs‚ gdf^lH dqkds~}jgj[k'kSil_ TsŠ›jH dlHigj YdkCjs‚ Lmk[Hi'k rj$xksm ele$sx -Mk eyŒ\ cIG£Ju glw{^jridlCjuldkd;

TO YelG¥r uFlG¥ <{puS^lsm YelG¥j[kd;

SuCkdG^lSi BlR elejuldk'k t'\ trj[yjulA; BlR cIG£^JH t^kSal TŠSul t'\ trj[k\ rjC\vuajŠ; t'lH T'k BlR L$uksm Lmk^k igk'k; SuCkSi BlR ijCIcj[k'k L$\ trj[kSi%j agj…k" L$uksm ijhSuyju gdfA trj[kSi%j YdkCjH vj#j; sspiSa BlR ijCIcj[k'k ts‚ Yelnsr rgd^jH rj'kA g]j[lR L$u\[k dqjukA; BlR ijCIcj[k'k; L$uksm gdfA ts' ts‚ cdh ele^jH rj'kA Ck"Jdgj[kA t'\ BlR ijCIcj[k'k; puiluj ts‚ ele$sx dqkdj ts' Ck"alS[nSa T'k akfH L$\ ts‚ sspiA" ts‚ g]jfli\" BlR SuCkijs‚ rla^jH Svlpj[k'k @SaR;

Home   Next

Malayalam rack

COLOROD

                  This page is designed & maintained by Jasmine Computers all graphics, Cross Character & scripts are Copyrighted © 1999  by Jasmine Computers and may NOT be copied or altered in any way. All Rights Reserved.


Home | Rack1 | Rack2 | Rack3 | Rack4 | Rack5 | Rack6 | Rack7 | Rack8 | Rack9 | Rack10 | Rack11 | Rack12 | Rack13 | Rack14 | Rack15

View Guest Book Sign Guest Book

Malayalam Rack | Malayalam Rack 3 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 5 | Malayalam Rack 10 | Malayalam Rack 11 |
------------------------------------------------------------------------------------------
©copyright 1999-2008 csinewsletter.com
Hosted and technology provided by Jasminecorp.net all rights reserved