--English Newsletter
--Enter your email ID:
Enter the number:
Malayalam Newsletter
Enter your email ID:
Enter the number:

Search Bible by Passage

(Ex. John 3:16-20)

Jesus : I am the way, the truth and the life.
Malayalam Font download

Text Size:   A | A | A | A

Bookmark and Share

Join us in Facebook:

weltranscolor.gif (8281 bytes)


English Edition

If you can not see in Malayalam click here to download font. Click here to Read font installation instruction. If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

cj;tc\;st ilG^leYfjd;

ilhUA 3h[A;3          sEY>kigj22" 2001

Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
ele^js @gA.A Tf\ seOshlc\ LS~lchs cIuiUlDUlr alSnl_
vjh Yefjdgn$&

------------------------------
ilG^lij.lz^jH
------------------------------
YelGrl[yj~kd&;
dpA>gj ckijSC, dSv+gj
.odN >lPjfsg c<luj[kilR rj$&[k dqjukA;
YEJ s/lsaujR srujA SElG ukiG vGv+\

-------------------------

eYflPje ShDrA

ijCIlc^lH clylukA ilz\p^A svuisr ijCIcR t'k t`kd ulH YeluA dqjj}kA ekSYflhlpr^jrk Cdfj Yelejv+k;  tY>luG 11:11

Lfksdl%k Qgkirk" aUfYelualuirk fS'" segk~^jH @dlC^jsh r]Yf$& SelshukA dmH~kys^ t`j[oml^ anH SelshukA c#fj wrjv+k tY>luG;11:12

rjr[k Qgk dkk h.j[kA t'k sspi^jH rj'kA ilz\p^A h.jv+ ixsg iulu Qgk YcJsu[kyjv+k rlA Sahkgjv+jgj[k' ivr$xjH iluj[k'k;  Lixksm zG.elYfA rjGJialujgk'k;  Qgk dkjsr zG.A Pgj[kilrkxx ulsflgk clUfukajh*lujk'k;  clylu\[kA Lixksm .G^li\ LY><lajrkA Qgk dkjsr[kyjv+kxx tl cIe$xkA ixsg akRek fs' rs~}jgk'k;  rJ Qgk dkjsr Yecij[kA t'k sspiA LgkxjsvuS~l& @ pNfjd& vjgjv+k;  t#k sdl%\_   dlgnA LiG[k @ il[kd& ijCIcj[kilR dqjukalujgk'j};  LS~l& LY><lA dij`kiJnkvjgjv+k: roykiukxxirk adR wrj[kSal_ sfl`oykiukxx clyl Yecij[kSal_ t'k fs <Upu^jH eyk;  Kh^j 17: 17

YeJu Sc<jfl" fl& QgkeS] T'\ TYedlgakxx Qgk Liujhosm dm'k Selikdulujgj[lA;  arjrkxxjH co]jv+jgk' cIe$sx sulA eksfv+kaomj rjglCujH dqjukdulujgj[lA;  ts cIe$& Trj Qgju\[hkA cl]lf\dgj[s~mkduj} TO wJijfdlhA akqkiR BlrJ pk:DikA SiprukA Lrk.ijS[%fkfs' t'k rj$& dgkfk'k %lilA;  t'lH SipekcdA cGi+Cdfrlu Qgk sspis^[kyjv+k Yeclij[k'k;  Lirk LclUalufk Q'kA fs'uj;  clyluksm rjGJialujgk' zG.elYf^jrk wJiR rHdju @ sspiA rj$xksm cIe$&[kA wJiR rHdkilR f[i`A Cdfjukxxirldk'k;  clyluksmukA LY><lajsukA cIe$sx ulFlGUal[jfJG^ sspi^jrk rj$xksm wJijf^jhkA LYedlgA svu+kilR dqjukA;  LiR T'shukA T'kA ts''kA alyl^irldk'k;

ui+r^jH fs' fs .G^lijsr rs~} go^\ t' ijPiu\[k .lijsu[kyjv+kxx tl YefUlCdxkA rs~}k;  ujYclSuH wr$xksm  @vlgarkcgjv+k .G^li\ agjv+kSelulH Qgk YcJu\[k fs .G^lijs wxu cS<lpgsr ijil<A svuksdlxxkilR  Lrkilpak%lujgk'k;  t'lH go^js .G^lijrk Txu cS<lpglG K%lujgk'j;  L$sr fs tlijP cIe$xkA fdG[s~}\" SCl.ralu Qgk .lijsu[kyjv+k Trj Qgj[hkA vj#j[kilR SelhkA dqjul^ Qgk jfjijSC,^jH Lds~}kSelu ijPi @ujgk'k go^\;  t'lH sspiA tYf LfjCudgaluj go^jrk iJ%kA Qgk ijil<A -Gs~mk^j;  Lixksm .lijwJijfA -MikA LrkYz<Yepal[jfJG^k t'\ Sipekcd ^jH rlA iluj[k'k; 

-flrkA ao'kiG,$&[k akRek BlR Qgk clPlgn egjSClPru\[luj S/ld\myksm Lmk[H Seluj;  ts d`kdsx egjSClPjv+SC,A ts syMjrl(Retina) ujH @ujg[n[jrk svyju sixxekxxjd& Ks%'kA LidlgnA dlhYdSan ts dl  Cdfj egjeoGnalukA rCjv+kSeldkA t'kA S/ld\mG eyk;  Tfk Sd}S~l& trj[k ih*l^ .ualuj;  LSf Qgk S/ld\mG rHdk' Lrkdohah*l^ Qgk Yeclir rksm th*l cIe$sxukA fdG^kdxuk'k;  t'lH rksm sspiA rjGJirh*;  rksm th*l Yefjdohcl<vgU $xjH rj'kA LiR rs ijmkij[kA;  sspi^jrk SclYfA  TS~l& ao'kiG,A dqjk ulsflgkijP vjdjukA tmk[lsf fs' ts d`kd&[k  rh*dl Cdfjuk%\;  ilc\fi^jH ts d`kdsx vjdjf\cjv+k ckDs~mk^kilR dqjukdujsh*'kA ey\ th*l S/ld\mGalgkA ts' ssdsimjjgk'k;

T'k rj$xkA Qgk eS] rj$xksm YeC$&[k Qgk egj<lgA ds%^kilR dqjul^" @glhkA c<luj[s~mkilR dqjul^ Qgk Li ujH dqjukdulujgj[lA;  rj$xksm th*l cIe$xkA <Upu^js  @q^jH dkqjv+kaomjuj}\" Qgk @CuM" dk^qj wJijfA ruj[kdulujgj[lA;  t'lH clyluksmukA" LY><lajsukA go^jsukA agjv+kSelu cIe$&[k ekfkwJiR rHdju  sspi^jrk rj$xksm wJijf^jhkA LYedlgA svu+kilR dqjukA; SuCkijsr Srl[kd LiR rj$sx c<luj[kA;  rj$xksm @Yz<$sx rjySiMkA; 


ele^js @gA.A Tf\ seOshlc\ LS~lchs cIuiUlDUlr alSnl_

ijSrlp\ stc[\

seOshlc\ LS~lchsr[kyjv+kA LS<A tqkfju ekfju rjua.lz

^kxx  ShDr$sx[kyjv+kA wr$&[k eh sfMjPlgnd& Kxxfluj BlR dlnk'k;  t'lH TO  YeCA ekfjuf;  Q'lA roMl%jH fs' TYedlgakxx sfMjPlgnd& wr$&[k%lujgk'k;  Lfksdl%ln\ esYflc\ fs ShDr^jH seOshlcjsr[kyjv+\  LiR cIu^jH  rj'kah*"sspi^jH rj'kA h.jv+ lr^lH LSYf rj$&[k tqkfjujgj[k'k t'k ixsg iUdfalukA KyS~lmkAdosm Yeclijv+jgj[k'k;  L$sr  fS' rksm Yeju cS<lpgrlu seOshlckA rjr[k h.jv+ lr^jrk f[i`A rj$&[kA Tfjsr[kyjv+k   cAclgj[k' cdhShDr$xjhkA tqkfJ}k%Sh*l; 2esYflc\ 3:15  LiujH Yz<j~lR  Yeulcakxxfk vjhfk%\;  Lyjijh*l^igkA LjgRalgkaluiG  SC,A fjgksiqk^kdsxS~lsh LfkA f$xksm rlC^jrluj Sdl}jdxuk'k;  2esYflc\  3: 16   

seOshlcjs ShDr$sx[kyjv+k wr$&[k L.jYelu iUfUlcA K%ldkilR t#lnk dlgnA_ t#ksdl%ln\ LiG Lisu sfMlu gJfjujH iUlDUlrj[k'f\_ dlgnA rjlgaln\;  sspi^jH rj'kA frj[k h.jv+ dlgU$& alYfA tqkfjujgj[kdulH LiR fs QSgl ildU$&[kA ixsguPjdA YelPlrUakA Ky~kA rGdjujgj[k'k; 

cS<lpglSg BlR Lyjujv+  ckijSC,A alrk,ah* t'k rj$sx QlG~j[k'k; zhlfUG 1:11  Lfk BlR ark,USglmk Yelejv+j}jh* e|jv+j}kajh*" SuCkYdjckijs sixj~lmjrlH LSYf Yelejv+fk;   zhlfUG 1: 12

sspirjSulzYedlgalnk seOshlc\ fs ShDrsx tqkfjufk t' cfUA ehgkA rjS,Pj[k'k;  edgA seOshlc\ fs arjH Sfl'ju vjh dlgU$& tqkfj[o}jujgj[k'k t'k LiG dgkfk'k;  dlgnA sspi^jH rj'kA raks[s#jhkA h.j[k'fk ejClvjrk Takxx dlgUah*;  sspiA rak[k rHdk'isu Si%ijP^jH arjhl[kilSrl cIJdgj[kilSrl dqjulfi`A LiR  rs ehS~lqkA  dkq~^jhl[k'k;

TS~l&  seOshlc\ Ls~lchs ShDr$xjH selfkiluj wr$&[k L.jYelu iUfUlc$& Kxil[k' vjh ij,u$& t#lsn'k Srl[lA; 

1; eleA @plA akSDr TO Shld^jSh[k i'k @dulH rlA th*ligkA elejdxldk'k;
2;  egjCkllijs  ig$&
3; g] SuCk akDl#jgA alYfA
4; ele$sx -Mkey\ dG^lilu  SuCkYdjckijH ijCIcj[kd;   

@pUaluj ele^js @gA.A tYedlgalujgk'k t'fjsr[kyjv+k rak[k vj#j[lA;  BlR eh sasw\ S>lG/kd& (Message boards)  iluj[kirjmuluj;  LfjHrj'kA @plA eleA svuk LYedlgA @plA iqjuluj eleA TO Shld^jSh[k dm'k i'k; t'k seOshlc\ Yeclijv+jgj[k'fjsr[kyjv+k wr$&[k iUfUcalu Qgk L.jYelualnkxxsf'k BlR arjhl[j;  LiG LidlCs~mk'fk ark,UgjH vjh pkGcI.li$&  K%lujgj[lA t'lH th*l ark,UgkA rh*igln\ t'ldk'k;  TO Shld^jhkxx th*ligkA elejd& @dk'k t'\ seOshlc\ Yeclijv+jgj[kdulH LiG LS<s^ siyk[k'k;  Yz<j[k'iR Th*" ssspis^ LSr,j[k'irkA Th*SylaG 3: 11 th*ligkA iqjsfMj QgkSelsh sdlxxgkfl^igluj^JG'k r svu+k 'iR Qgk^R Selhkajh*;  SylaG 3:12

Ligksm sfl% fky' Ci[kqj rliksdl%k LiG vfj[k'k cG~ ij,A Ligksm LPg$&[kdJsq K%k SylaG 3: 13

Ligksm ilujH CleikA ssd~kA rjyjgj[k'k; SylaG 3: 14

th*ligkA eleA svuk sspiSfwk Th*l^iglujfJG'k;  SylaG 3:23

t'lH seOshlc\ LS~lchR alYfalSnl TYedlgA Yeclijv+jgj[k 'f\_   Th*+ t'fldk'k aykemj;  cJG^r$& 14lA LUluA 2"3" ildU$& iluj[kd;  Lijsm cJG^r[lgR seOshlc\ Yeclijv+ LSrddlgU$& iUdfal[jujgj[k'k;  sspis^ LSrI,j[k' >kjalrkS%l t'k dlalR  uS<li cIG^jH rj'k ark,U ekYfRlsg Srl[k'k;  cJ;14:2

th*ligkA iqjsfMj QgkSelsh sdlxxgkfl^igluj^JG'k r svu+k'irjh* Qgk^R Selhkajh*; cJG^r$& 14: 3

Qgkdo}A wr$sx Srl[j rj$xjH eleajh*l^iR dsh*yjus}  t'k SuCk eyS~l& th*ligkA elejdxldk'k t' Sahkgj[s~} Yeclirsu  @iG^jv+k eyukdulujgk'k;  LiG LiSrlmk Svlpjv+k sdl%jgj[kSNl& LiR (SuCk ) rjijG'k:  rj$xjH eleajh*l^iR Lisx Q'lafk dh*k tyjus} t'k LiSglmk eyk; Sul<'lR 8:7

iJ%kA Sul<'lR tqkfju ckijSC,^jH QgkiR sixx^jrlhkA  @lijrlhkA  iJ%kA wrj[k'jh*  tjH LiR cIGglwUA dlnkd ujh* t'k SuCk iUdfal[k'k;   Tfjs LGsa#ln\_  w/^jH rj'kA wrjv+iR w/aldk'k Lirk rjfUwJiR Yelej[kilR dqjukd ujh* t'k fS'  @dulH rlA th*ligkA egjCkllijrlH iJ%kA wrjS[%fk LfUliCUaldk'k;  Lfk SuCkakDl#gA alYfSa clUal  ikdukxxk;  Lfjrk SuCk @SaR" @SaRBlR rj$Sxlmk eyuk'k: sixx^lhkA @lijrlhkA wrjv+jh* tjH sspiglwU^jH dm~lR @G[kA dqjdujh*;  w/^lH wrjv+fk w/A @dk'k;  Sul<: 3: 5"6

seOshlc\ LS~lchR sdlgj#UG[k tqkfju Q'lA ShDrA 15lA LUluA 21"22 ildU$xjH ark,UgjH dlnk' elecI.li^jrk  Lmjlr dlgnA @plajs elealdk'k @plA eleA svufk dlgnA agnA Shld^jSh[k dm'k i'k t'k SgDs~mk^jujgj  [k'k;  ark,UR aohA agnA K%ldulH agjv+igksm ekrgklrikA ark,URaohA K%luj 1sdlgj#UG  15: 21 @plajH th*ligkA agj[k 'fkSelsh YdjckijH th*ligkA wJij[s~mkA;   1 sdlgj#UG 15: 22

rksm eoGi+ejflilu @plA eleA svufk dlgnA TO Shld^jH  wrj[k' -sflgk iUdfjukA @jdaluj agjv+irldk'k;   SuCkijrk alYfSa rak[k @Jd wJiR rHdkilR dqjukdukxxk;   sspi^js egjCkllijrlH rlA iJ%kA wrj[kSNl& rksm agjv+kSelu     @lijrk ekfkwJiR h.j[k'k;  equrjua.lz^jH cADUlekcdA 14lALUluA 17lA ildU^jH ele^js fhaky fhakyulukxxx   >lPj~jsr[kyjv+k rlA iluj[k'k;  uS<li pJGZ]aukA a<lpuukA KxxiR" Ld{fUikA hAZrikA ]aj[k'oiR" dkM[lgsr siyksf ijmlsf ejfl[lgksm  Ld{fUA ao'las^ukA rlhlas^ukA fhaky SulxA a[xksmSaH cGCj[k'iR cADUlekcdA 14:17

@plA eleA svuk  t'k rlA d%k;  dluJrkA eleA svuk;  LYe dlgA eleA fkmG'k sdlS%ujgk'k;  LiclrA Srl<uksm cau^k sspi^jrk  whYexuA K%lS[%jufluj i'k;   Kh^j ecdA 8lA LUuA 21lA ildU^jH ark,Us <Upuijvlg$& svyk~^jH fs' fjuluj}kxxfldk'k; t'k sspiA Lgkxjsv+fjgj[k'fk rlA dlnk'k;  LSf th*l ark,UgkA elejdxldk'k t'k Tijsm lej v+jgj[k'k;  uS<li cOg.Uilcr an^S~l& uS<li fs

<Upu^jH Lgkxjsvufk: BlR ark,Us rjaj^A Trj .oajsu Cej[ujh*;  ark,Us aSrlrjgoenA >lhUA akfH Spl,akxxfk @dk'k;  BlR svufkSelsh cdhwJijdsxukA Trj rCj~j[ujh*;   Kh^j 8: 21

ckijSC,A ts#'lH SuCkele^jH rj'kA rs g]j[kilrluj TO Shld^jSh[k i'k t'fldk'k;  ele^jH rj'kA rak[k ijmkfH rHdj rs eleijakdfgl[kilrluj SuCk i'k  TO ckijSC,A fs'uln\ seOshlc\ Ls~lchR sdlgj#UG[k tqkfju ShDrA 15lA LUluA 22lA ildU^jH  SgDs~mk^jujgj[k 'f\ @plajH th*ligkA agj[k'fkSelsh YdjckijH  th*ligkA wJij[s~mkA;  1 sdlgj#UG 15: 22

LSf" SuCk akDl#gA rak[k wJiR h.j[k'k;  TO wJiR Yelej[k 'fk ixsg ckh.aln\;  ijCIlcS^lmkdomj rj$& Qgk vkimk akS'l}\ tmk^ksiu\[ksajH" Lf\ rj$sx rjfUfI^jSh[\ iqj rm^kA;  Lisr (SuCkijsr) ssdsdl%k Lis rla^jH ijCIcj[k'  -iG[kA sspia[& @dkilR LiR LPjdlgA sdlmk^k;  Sul<; 1; 12  LiG gdf^jH rj'h*" w/^js T^lhh*" ekgk,s T^lhk  ah*" sspi^jH rj'SYf wrjv+fkSul< 1: 13

TYedlgA LrkYz<jfalu Qgk wJijfA rj$& @Yz<j[k'kSil_  SuCkijsr Srl[kd;  rj$xksm equ wJijfs^alMj Qgkekfju wJijfA rHdkilR" rjfUwJiR rHdkilR LiR Yelerldk'k;  SuCkijSrlm\ TYedlgA YelGj[kd;  dG^lilu SuCkSi BlR elejulsn'k trj[k LyjulA;  tS'lmk ]ajv+k" @ pjiU gdf^lH ts' dqkdj CkJdgjS[nSa ts <Upu^jH i'k ilcA svu+kalylSdnSa;  @SaR; 


vjh Yefjdgn$&

dG^lijH Yeju Sc<jfl"
dqj ao'krlhk alc$xluj TGsrM\ iqjuluj cj; tc\; st;  il^leYfjd iluj[kilR trj[k LicgA h.jv+jgj[k'k;  sspiivr ^js sixjv+^jH ssprApjr cA.i$sx ijigj[k' ijPA ixsg gc dgaluj}k%\;

SwlcE\ SwlG\

----------------------------------

trj[k cj; tc\; st il^leYfjd fmGv+uluj rj$xksm e[Hrj'kA h.jv+ks[l%jgj'k;  Lfk B$& ixsguPjdA flfegUS^lsm iluj[kalujgk'k;  t'lH rjG.lzUsa'k eyus}" QgkalcA akRek BlR ts TsaujH  ijhlcA akdxjH sdlmk^jgj[k' YedlgA alMkilrjmuluj;  puiluj TO il^leYfjd trj[k fkmG'k h.j[kil

rkxx -G~lmkd& svuk fgjd; BlR rj$Sxlmk ixsg rjukxxirl ujgj[kA;  dG^lijH rj$xksm Sc<jfR"

Sflac\ -Y><lA


YelGrl[kyj~kd&;

Yeju YelGrlelxj[\"

BlR sspiS^lmk Lis calPlrikA cS#l,ikA Sc<ikA ts wJijf^jhkA K%lujgjS[nSa t'k YelGj[k'k;  puiluj trj[k Si%j YelGj[kd;   ixsguPjdA Sc<S^lsm"

S>lnj

BlR TO Lmk^dlh^k LSagj[ujH i'k elG~jmaky~jv+ 22 iuk xx Qgk ukililn\;  BlR Qgl ckyjulrj YdjcUlrjuln\;  th*l Blu yldxjhkA BlR exxjujH SelikdukA cS/ c\dkxjH e|j~j [kdukA svu+kalujgk'k;  rksm dG^likA g]jflikalu SuCkYdjck ijs Lxijh*l^ LrkYz<$& BlR ts wJijf^jH Yelejv+j+k%\;  BlR ts fkmG'kxx wJijfdlhA akqkiR SuCkYdjckijsr a<fI s~mk^j LfJi cS#l,ilrluj dqjunsa'lYz<j[k'k;  trj[k TS~lqkxxfjhkA -sy SYC,\|alu Qgk Swlhj h.j[kilrkA ts .lij e|r$&[kSi%jukA puiluj YelGj[kd;  YelGrSulsm

S>l>j dkgjulS[lc\

dG^lijH Yeju cS<lpg cS<lpgjd& puiluj 10 iuk Yeluakxx ts ad& fhJFl sEGnl%jrkSi%j YelGjS[nSa t'Se ]j[k'k;  Lixksm ihfkdlhjH ak}jrkakdxjH ih*l^ Sipruln\;  Li&[k @ SiprujH rj'kA egjeoG`ijmkfH h.j[kilrkA Li& rh* @SglzUifjuluj e|r^j=H domkfH YCsvhkS^%fjrkA YelGj[kd;  fkmG'\ ts @SglzU^jrkSi%jukA YelGjS[nSa;  ts CgJgZrA (Body weight) LPjdgjv+jgj[k'k;  trj[k ssfSyluj/\(Thyroid) - s LckDak%\;  Lfksdl%lilA BlR LxijhPjdA fmjv+jgj[k'k; ts ssfSyluj/js LckDA egjeonalukA alyjS~ldkilR YelGjS[nSa;  fkmG'k L<\ap\ ajh*jH BlR svuksdl%jgj[k' Swlhj t'kA ckg]jfalujgj[kilrkA YelGjS[nSa;

puiluj ts .G^lijrk ClCIfalu QgkSwlhj h.j[kilrkA YelGj [kd;  LS<^js Seg\ eJMG sEGnl%c\ t'ln\;   dqj 7"8" iG,$xluj LS<^jrk Swlhjujh*;  ts .G^lijrk Qgk rh* Swlhj h.j[k'fjrluj YelGjS[nSa;  rj

YCjafj ayju sEGnl%c\

elc\MG clPkijs cSCam$ju dlcM\ BlR Sd}fjrkSC,A ts @jd wJijfA @sd alyjujgj[k'kk;  sspiikalukxx LS< ^js iUdfjegalu Lrk.i$xkA " YecAzikA ts' ixsg Kl< s~mk^jujgj[k'k;  puiluj ts @Jd wJijf^jrluj YelGj [kd;  ts wJijfA akqkiR dG^lijsr Scij[kilR BlR @Yz<j [k'k;  sspiA fs LfJi CdfjulH dG^lijsr CkYCo,j[kilR 

f[i`A ts' KuG^kA t'k BlR ijCIcj[k'k;  BlR dG^l ijsr  iUdfjegaluj ixsguPjdA gkvjv+yjunsa'\ @Yz<j[k'k;  Lfjrluj YelGj[kd;   dG^likalukxx ts iUdfjegalu Lrk .i$& Lis Sih svu+nsa' ts @Yz<s^ Ky~j[kdukA ts' ixsguPjdA Kl<s~mk^kdukA svu+kA;  @dulH BlR ssp is^ iUdfjegalukA ixsg LPjdalu SflfjhkA Lrk.ijv+yjSu% fjrluj YelGj[kd;  rj$&[k ixsg rj;  YdjckijH rj$xksm cS<lpgR

uo;wj


dpA>gjuksm ckijSC, dSv+gj

cjrjalgAz^k QgkYeCc zlujdukA vhvjYf rjGjflikaluj SCl.jv+j gk' cS<lpgj dpA>gj TS~l& Tfl ckijSC, dSv+gj rm^kil rluj rksm aSUigk'k;  hijig$& fsq sdlmk^jgjj[k'k;

Houston  TX- sEY>kigj 24lA fjufj 

Washington -alGv+\ 10lA fjufj
domkfH ijig$&[k
Haska Williams  301 -220- 2451

Portland  Or-alGv+\ 17lA fjufj 
domkfH ijig$&[k
Ph- 5033- 6422- 9136 e-mail:  gorgec @alohatravel.com

New york - alGv+\  24lA fjufj
domkfH ijig$&[k
Joseph Raja   212 - 967- 7066

B$xksm si>\ SewjH rj$&[k cS<lpgj dpA>gjuksm <jj el}kd& Sd&[kilR clPj[kA; ijhlcA fsq sdlmk^jgj[k'k;

http://www.csinewsletter.com/song.htm

.odAN >lPjfsg c<luj[kilR rj$&[k dqjukA;

clN^jd c<luA svu+kilR KSCj[k'iG cheque or credit card akSDr rj$xksm cA.lird& fsq~yjgj[k' ler$&[k Luv+ksdlmk [lik'fln\

1. The CSI council in North America

cA.lird& LuS[%k' ijhlcA;
'The CSI council in NA",  P.O .BOX  141039,
Staten Island, NY 10314 - 1039. 

cA.lird& tYfukA SizA Lu[kilR YCaj[kd;  Memo-ujH "Victims Of Earth quake in Western India"  Lsh*jH     "Help to rebuild in East Kerala"

t'k YeSfUdA tqkfkd;   rj$& Lu[k' cA.lird& 100 Cfal rikA rj$& KSCj[k' efj[luj alYfA KeSulzj[lik'fln\

2. Americares, 161 Cherry Street, New canaan, CT 06840.

domkfH ijig$&[k Elizabeth Griffin 1-800- 486- 4357.

3. American  Red Cross  ( http://www.redcross.org)

TR/Ulu\[kSi%j cA.lird& Lu[kilR @Yz<j[k'iG fsq[lnk' ijhlc^jH Cheque Luu\[lik'fln\;

The American  Red Cross, P.O. Box 37243, Washington, DC. 20013.

Memo-H "Indian  Earth quake Fund"  t'k YeSfUdA tqkfkd; Lsh*jH Cheque Srlsml~A Luu\[k'  d^jH  "India Earth quake Fund " Sh[\t'\ YefUdA tqkfj Luu\[kd; Credit card akSDrukA cA.lird&  Luu\[lik'fln\

4.  Catholic Relief Services, P.O Box 17090, Baltimore - 21203. 

1-800-736- 3467.  http://www.catholicrelief.org
Lutheran World Relief, P.O. Box 17061, Baltimore 21298.(800)
LWR- LWR2  http://www.lwr.org

6.  Salvation ArmyWorld  Service Office , 703- 684- 5528


FREE DOMAIN NAME FOR YOUR CHURCH

dG^lijH Yeju cj; tc\ st c.lAz$&[k:

/Sulcjc\" c.d&" cGi+dhlClhd&" c\[oxkd&" @CkeYfjd& aj,ryj YeiG^r$& fkm$ju th*l cj; tc\;st ler$&[kA

 jasminecorp.net cOwrUaluj 's/lsaujR srujA" rHdkilR akS'l}k i'jgj[k'k;  cj;tc\;st uksm dJqjH YeiG^j[k' clao<U Scir cAZmrd&[kA TO QlEG offer cOwrUaluj h.j[k'fln\;  rj$&[k rHds~mk's/lsaujR srujATYedlgalujgj[kA;

http://yourname.csichurch.net "Your name" t' h^\ rj$xksm ler^js Seg\ rHds~mkA; 

http://www.jasminecorp.net"  ijSrlp\dkalG stc[js cI#aldk'k;  LS <^lH rm^s~mk'fkaldk'k;  caJedlh^k LS<^js  web hosting company'  B$xksm cj;tc\; st;s/lsaujR srujA S<lc\Mk svu+kduk%luj;   alYfah*" B$xksm s/lsaujR srujA s dJqjH igk' -fk sub domain name - KA cOwrUaluj S<lc\Mk svu+lsa'k cfjv+jgj[kduln\;

http://csichurch.net 'jasminecorp.net"  iqjuluj B$& rj$&[k QlEG svu+k'k; 

* FTP account, to transfer files back and forth from your local -machine
* On-line web creation tool
* 10 MB space
* Free Guest Book  http://jasminecorp.net/guestbook
* No ASP allowed
* No Front page extention allowed

f$xksm c.u\[k Qgk YEJ s/lsaujR srujA h.j[kilR @Yz<j[k 'iG puiluj rj$xksm Segkd& gwjc\G svu+k'fjrk flsq[lnk' hj\ Lrkdgj[kd;  TO iG,A vjh cOdgU[kyikd& dlgnA vkgk[A vjh ler$&[k alYfSa s/lsaujR srujA rHdkilR B$&[k dqjukdukxxk;   Internet iqjuluj rj$xksm LSe]d& B$&[k h.jv+ Kmsr fs' Jasminecorp.net  rj$Sxlmk >A ekhG^j rj$xksm LSe ]d& cIJdgj[s~}kSil Th*Sul t' ijigA Lyjuj[lik'fln\;   TGsrMk iqjuluj >A ekhG^kilR clPj[l^e]A FAX- H B$Sxlmk >A ekhG^lik'fln\; FAX  No . 630-372-8893

TO YeDUlerA cj; tc\;st il^leYfjd akSDralYfSa YecjJdgj [s~mkukxxk;  TO YeDUlerikaluj B$& Qgk lerS^ukA Srgj}k caJej[k'fh*;   B$& TO ckilG^ Qgk YeSfUd dlhliPj                

isg fkmG'k Yecjjdgj[k'fln\; domkfH ijig$&[k: webmaster@csinewsletter.com or news@csinewsletter.com t' ijhlc^jH tS'lmk >A ekhG^kd;  

TO iG,S^[kxx B$xksm quota'  eoG^juluj[qjlH KmRfs' rj$xksm Seg\ gwjc\MG svu+s~mkdukA rj$xksm s/lsaujR srujA rj$&[k cOwrUaluj h.j[kdukA svu+kA;  cj;tc\; st ujH SvG'iG[k cOwrUaluj TYedlgakxx cOdgU$& ijekhalu SflfjH -Gs~mk^j^gkilR wlc\ajR dAeUo}G d|jraluj egjYCaj [k'fln\;   sspiA fs CkYCo,suukA YeiG^r$sxukA LrkYz<j[s}  puiluj TO CkYCo, Qgk eoG`ijwualuj^JgkilR YelGj[kd; 

TRMG srM\H >A ekhG^lR clPj[l^e]A fsq Svlpju\[ se}jgj[k' ijig$& FaX- H Lyjuj[kd;  Fax No. 630- 372- 8893

Church name, address , city, state, Zip/ pin- code , country, Diocese,  council , Vicar -in - charge, Vicar's Phone number , E-mail , phone fax, User name (the same user name will be reflected in your domain name.  For example, If you choose chicago , your domain name will be http://chicago.csichurch.net), password, contact name , contact Email web designer's name and web Designer's Email .    sspiArj$sx th*lisgukA LrkYz <j[s}

,j>k dkgUR
webmaster@csinewsletter.com


rj$xksm L.jYelu$xkA ijaGCr$xkA igSiH[k'k; puiluj rj$xksm c.ujH rj'kakxx ilG^dxkA ShDr$xkA B$xksm t/jMG (s,Gxj stc[jr\) fsq[lnk' ijhlc^jH Luv+kfgjd;  news@csinewsletter.com

 Home Previous Next


 This page is designed & maintained by Jasmine Computers all graphics, Cross Character & scripts are Copyrighted 1999  by Jasmine Computers and may NOT be copied or altered in any way. All Rights Reserved.


Home | Rack1 | Rack2 | Rack3 | Rack4 | Rack5 | Rack6 | Rack7 | Rack8 | Rack9 | Rack10 | Rack11 | Rack12 | Rack13 | Rack14 | Rack15

View Guest Book Sign Guest Book

Malayalam Rack | Malayalam Rack 3 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 5 | Malayalam Rack 10 | Malayalam Rack 11 |
------------------------------------------------------------------------------------------
copyright 1999-2008 csinewsletter.com
Hosted and technology provided by Jasminecorp.net all rights reserved